Pravidla

Pravidla fotosoutěže

Pořadatelem soutěže je město Modřice, se sídlem náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, Česká republika, IČ: 00282103 (dále jako „Pořadatel“).

Pořadatel pořádá na území České republiky v termínu od 19. 1. 2024 do 30. 11. 2024 soutěž Fotografie do městského kalendáře, téma „Život v našem městě“ (dále jako „Soutěž“).

Podmínky účasti v soutěži

 • Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší dvanácti let. 
 • Jeden soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže na základě jedné registrace.
 • Registrací do soutěže účastník souhlasí s pravidly soutěže.
 • Fotografii může do soutěže přihlásit pouze autor fotografie, popř. jeho zákonný zástupce. 
 • Soutěž bude mít 4 soutěžní kola, vždy za 3 měsíce (1. kolo - prosinec, leden, únor; 2. kolo - březen, duben, květen; 3. kolo - červen, červenec, srpen; 4. kolo - září, říjen listopad). 
 • Soutěžící může v jednom soutěžním kole nahrát až 9 fotografií, tj. až 3 fotografie v jednom soutěžním měsíci.
 • O zařazení fotografie do soutěže rozhoduje pořadatel, který může vyloučit ze soutěže fotografie nesplňující pravidla soutěže. 
 • Následně budou soutěžení fotografie zveřejněny na webových stránkách města Modřice, https://fotosoutez.mesto-modrice.cz/
 • Soutěžní fotografie jsou hodnoceny návštěvníky stránek podle přidělených "Líbí se mi", každý návštěvník může odevzdat každé fotografii max. 1 hlas. 
 • V každém měsíci zvítězí fotografie s nejvyšším počtem hlasů, v případě rovnosti hlasů u více fotografií určí vítěze los.
 • Soutěžící za vítěznou fotografii měsíce získá odměnu ve výši 500 Kč. 
 • Soutěžní kola se pro nahrávání fotografií uzavírají v pondělky 11. března, 10. června, 9. září a poslední kolo ve středu 13. listopadu, vždy v 10 hod.
 • Hlasování v soutěžních kolech bude ukončeno 29. března, 28. června, 27. září a u posledního kola 25. listopadu, vždy v 10 hod.
 • Výherci soutěže budou informováni e-mailem uvedeným při registraci do soutěže a vyzváni k poskytnutí údajů potřebných pro vyplacení odměny.
 • Na vyplacení odměny není právní nárok.

Požadované parametry fotografie

 • Fotografie musí souviset s městem Modřice a zvoleným tématem ročníku soutěže „Život v našem městě“. Zaslané fotografie musí souviset s městem Modřice a zachycovat život v našem městě, například veřejné kulturní, společenské nebo sportovní akce, ale také momenty z každodenního života ve městě. 
 • S ohledem na účel soutěže jsou požadovány fotografie landscape (orientované na šířku). 
 • Doporučené rozlišení fotografie je 8 MPx (3464 x 2309) a vyšší.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o fotosoutěž, žádáme o vynechání fotomontáží.
 • U fotografie použité v kalendáři města bude zveřejněno jméno autora.

Zaslané fotografie nesmí porušovat autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti, a právo na ochranu osobních údajů)

Odesláním fotografie každý účastník:

 • Výslovně souhlasí s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 • Výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu.
 • Výslovně prohlašuje, že fotografii pořídil osobně a náleží mu výhradní autorská práva k dílu a je si vědom právních následků nepravdivého prohlášení.
 • Poskytuje pořadateli bezúplatně časově neomezenou nevýhradní licenci k užití díla všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.
 • Souhlasí, že fotografie může být před publikováním v kalendáři města upravena (např. oříznuta).
 • Souhlasí, že pořadatel má právo vítěznou fotografii měsíce v kalendáři nepoužít (např. z doporučení grafika). 
 • Uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby soutěže, odvoláním tohoto souhlasu účast v soutěži zaniká.

Práva pořadatele

 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka nebo jednotlivé fotografie ze soutěže zejména pokud porušují pravidla soutěže nebo pokud vykazují známky nekalého či podvodného jednání.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže také fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy, nebo poškozující pořadatele a jeho dobrou pověst.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez udání důvodu ukončit.